Условия игра

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „ CHRISTMAS GIVEAWAY” се организира и провежда от „Конте Плюс” ЕООД, ЕИК 200416723 (наричано по-долу за краткост „Организатор).

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ

Играта „ CHRISTMAS GIVEAWAY” („Играта“ или „Промоционалната игра“) стартира от 20.12.2021 г. и продължава до 26.12.2021 г., включително, като правилата са валидни и задължителни за участниците в рамките на този период.

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години, което пребивава на територията на Република България. В настоящата игра НЕ могат да участват лица, работещи в „Конте Плюс” ЕООД, както и служители на подизпълнителите на „Конте Плюс”  ЕООД, Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с описаните правила, наричани тук за краткост „Правила“. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила незабавно считано от оповестяването им в сайта на “Конте Плюс” ЕООД (https://illumminee.com/).

 

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки, който желае да се включи в играта, е необходимо да влезе Инстаграм страницата на Организатора (https://www.instagram.com/illumminee), да последва профила, както и да отбележи друг профил в коментар. Участието в играта не е обвързано с покупка.

 

V. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта стартира на 20.12.2021 г. и приключва на 26.12.2021 г в 23:59 ч.

 

VI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Победителят, 1 (eдин) на брой, ще бъде определен на лотариен принцип чрез томбола посредством специален за целта софтуер, след което Инстаграм профилите на него и на отбелязания от него профил ще бъдат обявени в стори на Инстаграм страницата на “Конте Плюс “ ЕООД на  27.12.2021 г.

Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез имейл или лично съобщение на Инстаграм страницата на “Конте Плюс“ ЕООД (https://www.instagram.com/illumminee), и да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Ако изтеглен победител не потърси (приеме) наградата си в 7 /седем/-дневен срок от обявяването му като победител, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди/ценности.

 

VII. НАГРАДИ:

Наградата в Играта е както следва: Сет от кадифе със свободен панталон - Floral Dreams

  

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на Правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

Ще бъдат дисквалифицирани участници, които не отговарят на условията за участие в Играта, както и в случай на извършена от тях злоупотреба, недобросъвестно поведение, използване на фалшива онлайн идентичност или нарушаване на Правилата. При дисквалификация участникът губи правото на спечелена награда, ако е спечелил такава. В случай на дисквалификация участникът има право да отправи запитване за причините и Организаторът следва да отговори на изпратеното запитване.

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на сайта на Организатора.

Всеки участник в Играта може да се свърже с Организатора на телефон 0879555014

 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) или чрез изпращане на имейл на следния електронен адрес contact@illumminee.com, където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

Организаторът си запазва правото да премахва от Инстаграм страницата си всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно.

Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на Играта посочва, че Instagram.com, като компания, е напълно освободена от отговорност за каквато и да е било промоция, игра и/или реклама, Играта по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана, или свързана с компанията Instagram.com, както и че участникът предоставя информацията си доброволно на Организатора на Играта, а не на Instagram.com като компания. С участието си в играта всички участници в нея приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните тук Правила, както и с всички други приложими правила на Instagram.com.